Szent Korona Általános Iskola

Alapító okirat

májusi programok
05.01
MUNKA ÜNNEPE
05.06. 14.00
Nevelőtestületi értekezlet
05.06. 12:00 - 16:00
Budapesti buszos városnézés angol nyelven
05.07-08.
Alsósoknak a Szent István Filharmonikusok koncertje a Hubay iskolában
05.08. 17:00
Alsós szülői értekezletek
05.09.
Felsős szülői értekezletek
05.13. 14:00
Nevelőtestületi értekezlet
05.14.
OSZTÁLYFÉNYKÉPEZÉS
05.15. 17:00
Leendő elsős szülői értekezlet
05.20.
PÜNKÖSD – SZÜNET
05.27. 14:00
Nevelőtestületi értekezlet
Hírlevél
Egyéb
Fenntartó

Észak-Pesti Tankerületi Központ
1165 Budapest Jókai u. 6.
T.: +36 1 795 81 81
eszakpest@kk.gov.hu
Ig.: Kovács Katalin

VEKOP pályázat
VEKOP pályázat

„Korona” Oktatási Alapítvány

Alapító okirat

mely abból a célból készült, hogy a 3. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénnykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) 3:378-3:404.§ alapján jogi személyiséggel rendelkező OKTATÁSI ÉS ISKOLAI ALAPÍTVÁNYT hozzon létre, az alábbiak szerint

1. Az alapítvány neve: „KORONA” MŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY

    Az alapítvány rövidített neve: Korona Oktatási Alapítvány

2. Az alapítvány székhelye: 1155 Budapest Szent Korona útja 5.

3. Az alapító neve és lakcíme: Legárd krisztián 1152 Budapest Dugonics utca 56.

 

4.                                                          Az Alapítvány célja és feladatai

 

4.1     az iskola nevelési és oktatási programját szolgáló új eljárások kidolgozása, gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének biztosítása;

4.2     a szélesebb értelemben vett tehetség kibontakoztatásának alősegítése;

4.3     a tömegsport tevékenységi körének bővítése;

4.4     az iskola tárgyi feltételeinek és eszközállományának fejlesztéséhez nyújtott támogatások;

4.5     a tanulók tanulmányi és sportversenyeken való részvételének segítése, nevezési díjak, utazási költségek fedezése;

4.6     a tanórán kívüli szabadidős és sporttevékenységekhez szükséges tárgyi feltételek biztosításának elősegítése;

4.7     a tanulmányi és sportversenyeken eredményesen szereplő tanulók és tanárok jutalmazása (jutalomkönyvek, egyéb tárgyjutalmak);

4.8     iskolai rendezvények támogatása (bálok, farsangok, ünnepélyek, ruhakölcsönzés, meghívott előadók, Ki, mit tud?, tanulmányi versenyek stb);

4.9     továbbképzések szervezése és lebonyolítása;

4.10   az iskoali képzéssel összefüggő költségek részleges vagy teljes ferdezése;

4.11   egyéb (pl. nyelv) tanfolyami költségek részbeni fedezése, idegennyelv-tanfolyamok költségeinek fedezése;

4.12   belföldi és külföldi tanulmányi ösztöndíjak nyújtása, illetve ezekhez való anyagi hozzájárulás;

4.13   kutatás, tevékenységfejlesztés céljából külföldi tanulmányutak részbeni vagy teljes finanszírozása;

4.14   a rászoruló tanulók szolidaritási elven alapuló támogatása, a támogatásra irányuló pályázatok kiírása és lebonyolítása;

4.15   a tanulók és tanárok számára támogatások nyújtása, illetve erre szóló pályázatok megszervezése és lebonyolítása, illetőleg segítségnyújtás az ilyen pályázatokon való részvételhez;

 

5.    Az Alapítvány célja továbbá, hogy a remdelkezésre álló eszközökkel elősegítse az iskolai oktatást, kulturális és sportéletet.    

5.1     Az Alapítvány a fenti 4. pontban alapítványi célokként és feladatokként meghatározott közhasznú tevékenységeket folytatja, a nevelés-oktatáshoz való jog biztosításához és az oktatásszervezéshez, illetőleg a szociális ellátás biztosításához, mint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CMC. törvény 2. § (1) bekezdése, illetőleg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-a által előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan. 

5.2     Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országyűlési, fővárosi és megyei önkormányzativiselőjelöltet nem támogat.

5.3     Az Alapítvány vállalkozási-gazdasági tevékenységet csak másodlagos jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

5.4     Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

5.5     Az Alapítvány működése nyilvános, arról külső személyek a 10. ésa 16. pontokban meghatározottak szerint tájékozódhatnal.

5.6     Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem végez.    

 

6.                                                     A célra rendelt vagyon összege:

Az alapító az Alapítványt 100.000,- Ft, aza Egyszázezer forint készpénzzel alapítja meg. Ezen az OTP Bank Rt. XV. Kerületi fiókjánál vezett 1175007-20438005 számú számlán helyezi el 2004. ffebruár 28-ig.

 

7.                                                      Csatlakozás az Alapítványhoz

Az Alapítvány nyitott, belföldi és külföldi magánszemélyek és jogi személyek felajánlásaikkal csatlakozhatnak az Alapítványhoz. A csatlakozási szándékkot írásban, a felajánlott összeg megjelölésével kell az Alapítványt kezelő kuratóriumhoz benyújtani. Az Alapítványhoz állami szervek is csatlakozhatnak vagy céltámogatást nyújthatnak.

 

8.                                                          Az Alapítvány időtartama

Az alapító a 4. pontban meghatározott célból az Alapítványt határozatlan időtartamra hozza létre.

 

9.                                                            Az Alapítvány kezelése

Az Alapítványnak öt tagú kuratóriuma van (elnök és további négy tag). 

9.1    A kuratórium az alapító által határizatlan időre delegált személyekből áll.

9.2    A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásukat tátrsadalmi funkcióban látják el.

9.3    A kuratóriumot a kuratórium elnöke hívja össze.

 

 Jelen szöveg a Korona Oktataási Alapítvány Alapító okiratának kivonata. A teljes szöveg megtekinthető az alapítvány székhelyén.