Szent Korona Általános Iskola

Iskolatörténet

Szent Korona Általános Iskola

Az intézmény történeti kronológiája

Megnyitó

1905 májusában nyitották meg Rákospalotán a MÁV új főműhelyét, az Istvántelki Főműhelyt. A főműhely munkásainak letelepítése által mindinkább felvetődött a tanköteles gyermekek iskoláztatásának kérdése. Ezt a szükségletet elégítette ki ez az iskola.

A Magyar királyi vallás és közoktatási miniszter 1910. február 4-én kelt felterjesztésében értesítette a Magyar Királyi Államvasutak igazgatóságát, hogy…

„…a Rákospalota községhez tartozó Istvántelken 1910. szeptember 1-től kezdődőleg magyar tannyelvű állami elemi népiskolát állítok fel hat tanteremmel és hat tanerővel.”

Működés kezdete

Az intézmény az 1910/1911-es tanévben kezdte meg működését. Az épület a mai iskolaépület földszinti részének helyére esett. Hat tanteremben hat tanító kezdte meg munkáját elsőtől hatodik osztályig. Az iskola első igazgatóját, Burger Ferencet a vallás és közoktatásügyi miniszter nevezte ki. Az iskola megnyitásakor a tanulók létszáma 349 fő volt. Egy osztályba átlag 58 tanuló jutott.

Ez az intézmény volt Rákospalota első állami és első közművesített iskolája, mely akkori viszonylatban modern épületnek számított. A tanítás váltakozó rendszerben folyt. A következő években az iskola tanulólétszáma gyorsan növekedett:

Tanévek

1911/12. tanév 568 fő
1913/14. tanév 677 fő
1915/16. tanév 693 fő

Új osztályok megnyitása

Az első világháborút megelőző években felépült a „MÁV-telep” emeletes házakból álló része. Így 1917-ben a megnövekedett gyermeklétszám szükségessé tette új osztályok megnyitását és az iskola vezetésének megosztását. Ugyanazon épületben a fiúiskola vezetését Sváb György, a lány iskoláét Regenhold János vette át.

Ezekben az időkben tanterv nem volt. Próbálták a gyerekeket a kulturált életmódra, háztartási és kézimunka ismeretekre oktatni. Természetesen ezek mellett tanultak földrajzot, történelmet, matematikát is. Miután tankönyv nem volt, így a tanulók jegyzeteltek.

Az első világháborút követően a telep számára étkező helyiséget épített a MÁV. E célra állítottak fel egy fabarakk épületet, melyben 1922-től négy osztály és kultúrterem kapott elhelyezést.

Az 1928/29. tanévtől megindul a 7. és 8. osztályosok oktatása is Schwarz Gusztáv plébános kezdeményezésére. Abban az időben ez igen nagy dolognak számított, hiszen 1930-ban talán négy ilyen iskola volt. Úgy tervezték, hogy a felső tagozatot elfogadják az akkori tanrend szerint „polgári” helyett. / Ez ma nagyjából a középiskolának felelne meg. /

1934-ben a magyar királyi vallás és közoktatásügyi miniszter rendelete alapján az iskola telkének területéből egy jelentős részt átadtak az egyház számára és oda római katolikus templomot emeltek.

II. világháború alatt és után

A II. világháború alatt 1943-ban az iskola udvarán bunkereket építettek, melynek nyomai még mindig láthatók. 1945-ben az egész társadalomban gyökeres átalakulás következett be a szocialista világrend megjelenésével. Rendelet mondta ki a nyolc osztályos általános iskola létrehozását és kötelezővé tették minden gyermek számára 6-14 éves kor között az oktatást.

Az iskolai munka a háborús éveket követően 1945. február 16-án kezdődött meg Sváb György irányításával. Csak két tanterem volt használható, ezért csak napi két óra tanítás volt. Emellett folyt az épület rendbe hozatala, melyből az iskola tanárai, tanulói és a szülők egyaránt kivették részüket. Március végére újabb két tantermet sikerült helyreállítani, így megkezdődhetett a félnapos oktatás. A pedagógusok az „új rend” szellemében átképzéseken vettek részt. 1945 júliusában Juhász Mihály lett az új igazgató. Az 1946. év legfontosabb iskolai eseménye az volt, hogy a XV. kerületben elsőként az iskola úttörő csapata 91. sz. Damjanich János Úttörő Csapat néven belépett a mozgalomba.

1948-ban az országgyűlés törvényt hozott az iskolák államosításáról. Ez évben vette át az igazgatói posztot Juszkó István, majd 1949-től Garai Árpád követte.
A nyolc osztályos iskola bevezetésével az intézmény ismét szűknek bizonyult. Ebben az időszakban három épületben folyt a tanítás. A másik két épület a Rákos úton volt, kb.500-1000 méterre az iskola főépületétől. A több helyen folyó oktatás megszüntetésére 1954-ben új épületrésszel bővült az iskola. Hat tanterem, orvosi rendelő, tanári szoba, iroda és szertár szolgálta ki a bővülő igényeket. Több zenetanfolyam megindítása is ekkor vált lehetővé.

1956 nyarától Burán Mihályné lett az igazgató. Az ő vezetése alatt kezdődtek az iskolanapok, melyek azóta is minden évben megrendezésre kerülnek. A megkezdett tanévet az októberi események félbeszakították és komoly károkat okoztak. Az épületet feltörték, fegyverraktárat rendeztek be. Szinte az összes ajtó és ablak megsérült. 1957 januárjában azonban már újból korrepetálások folytak és rövidesen a tanítás is megkezdődött. 1958-ban a kisdobos- és úttörőmozgalom is újraéledt.

1965-ben elhatározták az 1910-ben épült iskola lebontását és az 1954-ben átadott épületrész további bővítését. 1967-ben került átadásra a tornateremmel, további négy tanteremmel és előadóval bővített iskola, amely így 12 tanteremmel rendelkezett és csak két tanulócsoport kényszerült váltakozó tanításra.

'70 és '80-as évek

A hetvenes években az iskolát körülvevő földszintes épületeket fokozatosan lebontották, helyettük tízemeletes MÁV lakóházak épültek és közvetlen az iskola mellett létesítették az M3-as autópályát. Az 1970/71. tanévtől Dr. Máthé Ákosné igazgatása mellett a korszerű tanítás és tananyag került előtérbe. 1970-74 között az alsó tagozatban különböző módszertani kísérletek folytak.1972-től tíz éven keresztül korrekciós első osztály is működött az intézményben. 1976 óta több új tanterv is bevezetésre került, a mindenkori oktatási kormányzat elhatározásainak eredményeként.

A ’80-as évek második felében fejeződött be az iskola körüli földszintes lakóházak helyén a tízemeletes épületekből álló lakótelep felépítése. Ekkor iskolánk tanulólétszáma 600 fő fölé duzzadt. Az iskola igazgatását 1980-ban Ruszináné Bálint Veronikavette át és vezetése alatt oldotta meg az intézmény kollektívája ennek a nagy létszámú gyermekseregnek a tanítását.

A magas létszámból adódóan ismét helyhiánnyal küzdött az iskola. Pénz híján így került sor az egykori széntároló pince átalakításra – szükségmegoldásként – két technika „tanteremmé”, valamint a földszinten egy számítógépterem kialakítására is sor került. A következő évtizedben az új beköltözések miatt megnövekedett nagy gyermeklétszám lassanként visszaállt a 450-500 fő közé. Közben megvalósult az önálló bér- majd az önálló gazdálkodás is az intézményben.

2000-évtől napjainkig

2000-ben a kerületben megvalósult intézményi átszervezés következtében létrehozott oktatási központok kapcsán iskolánk is három tagóvodával bővült. A Mozdonyvezető /korábbi Ozmán utcai/, a Patyolat és a Tóth István utcai óvodákat az iskolához kapcsolták. Így jött létre a Szent Korona Általános Iskola és Óvoda, mint új intézmény. Ezzel együtt az intézmény szervezeti felépítésében is változások voltak. Létrejött az igazgató tanács, mely az immár négy egységből álló intézmény összehangolt vezetését volt hivatott ellátni. 2000 októberében még egy jelentős változás történt az iskola életében, ünnepélyes keretek között felvette a Szent Korona nevet.

2001-ben Gressó Tiborné vette át az oktatási központ igazgatását. A megnövekedett intézmény- és gyermeklétszám megnövekedett feladatokkal is járt. A tovább romló gazdasági körülmények egyre nehezebb feladatot róttak az intézményekre. A számtalan probléma ellenére az intézményegység a jelenlegi felállásban is sikeresen működött a 2010/2011. tanév végéig.

Az iskola a 2010/2011. tanévben ünneplte fennállásának 100. évfordulóját, amelyet iskolatörténeti kiállítás és – műsorral egybekötött -, több alkalommal is megrendezett „öregdiák találkozók” tettek emlékezetessé. A kiállítás a régi diákok által felajánlott, valamint az intézmény rendelkezésére álló relikviák összegyűjtéséből és rendszerezéséből jöhetett létre, a kollégák áldozatos, több hónapon át tartó munkájának eredményeként.

A következő tanévtől az önkormányzat döntése értelmébe megszűntek a kerületben az oktatási központok, így az iskola újra önálló oktatási intézményként működött tovább. A 2013/2014. tanévtől a kormányzati intézkedések eredményeként létrejött Klebelsberg Központ a kerületben is létrehozta szervezetét. Az iskola önállóvá válása azonban csak névleges volt, hiszen a kormányzat elvette az önkormányzatoktól az iskolákat. Az intézmények működtetése továbbra is önkormányzati feladat maradt, melyet kerületünkben a létrehozott Gazdasági Működtetési Központ / GMK / látott el.

A következő években az átszervezés tovább folytatódott. Az állam az alap- és középfokú oktatási intézményeket központi irányítás alá vonta. Ezzel egyidejűleg a kormányzat átalakította a Klebelsberg Központot és létrehozott országszerte mintegy 60 Tankerületi Központot. Így iskolánk a XVI. kerületi iskolákkal együtt az Észsak-Pesti Tankerületi Központ szervezeti egységébe került 26 másik tagintézménnyel együtt 2017. januárjától.

A szakmai munka fejlődésének elősegítése, és az iskolai lehetőségek bővítése okán a 2015/2016. tanévben elindítottuk az első „Sakkpalota programmal” működő osztályainkat. Ez a program immár negyedik éve sikerrel működik. A program beindításához szükséges pedagógus továbbképzések, valamint a felszerelések vásárlásának anyagi fedezetét a Korona Oktatási Alapítvány vállalta át és kezeli mai is kiemelt feladatként. Iskolánk e téren elért eredményét bizonyítja, hogy a program kidolgozója és mentoraként működő Polgár Judit Sakk Alapítvány 2017. májusában intézményüket „Sakkpalota Refrencia Iskola” címmel ismerte el.

A 2018/2019. tanév őszén váratlanul távozott az iskola éléről Gressó Tiborné intézményvezető. Helyét Baranyai Gizella vette át megbízottként a tanév hátralévő részére. A tanév végén öt meghatározó és intézményünkben hosszú ideig dolgozó kolléganőtől vettünk búcsút nyugdíjba vonulásuk miatt. Az intézmény élére kiírt vezetői pályázat eredménytelenül zárult, így a 2019/2020. tanévet is megbízott intézményvezetővel kezdtük meg. 2020 március közepétől a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a bevezetett digitális oktatás váratlan feladatok elé állította az intézményt. A tavasszal kiírt intézményvezetői pályázat 2020 júliusában eredményesen zárult.

2020 nyarán a Tankerület teljesen felújíttatta az iskola mosdóit mindkét szinten. 2020. augusztus 16-tól Ágotai Ferenc vette át az intézmény vezetését.

A 2020/2021 es tanév során – járványügyi helyzet miatt a tervezettnél korlátozottabb keretek között, de megünnepeltük az iskola fennállásának 110. évfordulóját. Többek között állandó iskolamúzeumot hoztunk létre. Évkönyvet adtunk ki. A kerület iskolái számára online vetélkedőt tartottunk. Rajzversenyt és kiállítást szerveztünk. Iskolai ünnepélyt rendeztünk, melyet az érdeklődők online nézhettek meg. Kabala babát készíttettünk. Az iskola kerítésének homlokzati részét szülői segítséggel újrafestettük.

2020-2022-ben a Tankerület jóvoltából A főépület nagy része megújult, a nyílászárókat modernebbre, biztonságosabbra, energiatakarékosság szempontjából hatékonyabbra cserélték.

Jelentősen bővült számítógép parkunk. Egy terembe érintőképernyős modern tábla került. Földrajz-biológia, valamint rajz szaktantermet hoztunk létre Az iskola főbejáratánál és az udvar egy részében új virágos “kerteket” alakítottunk ki.

2021-ben megpályáztuk és elnyertük az öko-iskola címet.

Kiemelt tudású, hiteles és összetartó nevelői és alkalmazotti csapat tesz meg folyamatosan mindent annak érdekében, hogy továbbra is Pedagógiai Programunkban megfogalmazott elveinknek, céljainknak megfelelően neveljük, oktassuk tanulóinkat