Szent Korona Általános Iskola

DSE alapító okirat

júliusi programok
06.01 09:00 - 16:00
CSALÁDI NAP
06.04.
NEMZETI ÖSSZATARTOZÁS NAPJA
06.10. kedd
ARANYBUSZ JUTALOMKIRÁNDULÁS, Hollókő, Garáb
06.17. hétfő
Ki miben tudós?
06.18. kedd
OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK
06.19. szerda 1-2. óra
Alsó sportnap
06.19. szerda 3-4. óra
Felső sportnap
06.19. szerda 13:30-15:30.
Bolhapiac
06.20. csütörtök 12:30-ig
HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP
06.21. péntek 09:00
BOLONDBALLAGÁS
06.21. péntek 18.00
BALLAGÁS
06.24. hétfő 09:00
Osztályozó értekezlet
06.24-25. hétfő-kedd
Osztályozó vizsgák
06.27. csütörtök 17:00
TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY
06.28. péntek 09:00
Tanévzáró értekezlet
06.24-28. 06:30-18:00
ISKOLAI ÜGYELET
Hírlevél
Egyéb
Fenntartó

Észak-Pesti Tankerületi Központ
1165 Budapest Jókai u. 6.
T.: +36 1 795 81 81
eszakpest@kk.gov.hu
Ig.: Kovács Katalin

VEKOP pályázat
VEKOP pályázat

Alapszabály

amely kidolgozásra került az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a spotról szóló 2000. évi CXLV. törvény vonatkozó és kötelezőrendelkezéseinek figyelembe vételével. Azzal a céllal, hogy az alábbiakban megnevezett Sportegyesület, mint önkéntesen létrehozott, demokratikus önkor,ányzattal rendelkező társadalmi  szervezet kíván működni, az alábbaik tárgyában és szerint:

I. Általános rendelkezések

1./ A Sportegyesület neve: „Korona” Diáksport Egyesület

2./ A Sportegyesület rövidített neve: Korona DSE

3./ A Sportegyesület székhelye: 1155 Budapest Szent Korona u. 5.

4./ A Sportegyesület jelképei: az iskola logója, mely az alapszabály mellékletét képezi

5./ A Sportegyesület alapításának éve: 2001

II. Általános rendelkezések

1./ A „Korona” Diáksport Egyesület (a továbbiakban Sportegyesület) alapvető célja modern és klasszikus sporttevékenység gyakorlása, oktatása, támogatása, valamint terjesztése és népszerűsítése Magyarország területén az ifjúság körében. A különböző ügyességi, önvédelmi, labdajáték, fizikai és egyéb sportágak rendezvényeinek és bemutatóinak szervezése, az ahhoz kapcsolódó tabnári, oktatói, edzői munka szélesítése, valamint más, a sporthoz szorosan kapcsolódó mozgásművészeti és kulturális tevékenységek szervezése, végzése.

2./ A Sportegyesület célja, tagjainak felkészítése az Olimpiai és nem Olimpiai sportágak különböző korosztályos, ifjúsági, diákolimpiai- és felnőtt amatőr és hivatásos versenyeire. A tagok verseny- ésélsport szereplésének előmozdítása, a sportági szakszövetségekkel és egyéb sportszövetségekkel szorosan együttműködve. A sport  és mozgáskultúra, valamint a fitness ágazatokszabadidős, ill. tömeges és versenyszerű elterjedésének elősegítésa, az ehhez kapcsolódó versenyek, események szervezése és lebonyolítása.

III. A Sportegyesület tagsága, képviselete

1./ A Sportegyesület tagja lehet bármely természetes személy, aki a Sportegyesület alapszabályát elfogadja, a Sportegyesületi célok megvalósítását elősegíti és belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, valamint a Sportegyesületi tagdíj rendszeres fizetésérer kötelezi magát.

2./ Pártoló tag (Támogató tag) az a természetes személy, aki a Sportegyesület működséhez, tevékenységéhez, a Sportegyesület által kitűzött célok eléréshez, az amatőr és hivazásos versenyzői tevékenységhez pártoló tagdíjat, vagy egyéb anyaygi, szsakmai támogatást nyújt. Pártoló tag lehet továbbá az a társadalmi vagy gazdasági tevékenységet végző jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaaság vagy szervezet, aki a Sportegyesület által kitűzött célok eléréséhez, az amatőr és hivatásos versenyzői tevékenység végzéséhez támogatói díjat vagy egyéb anyagi, szakmai támogatást ad illetve ennek érdekében szolgáltatást végez vagy természetbeni jutttatást biztosít.

IV. A tagok jogai és kötelezettségei

1./ A tag jogai és kötelezettségei:

a) a Sportegyesület tagja jogosult a Sportegyesület tevékenységében, céljainak megvalósításában részt venni, szavazati joggal részt vehet a Közgyűlésen. Részt vehet a Sportegyesület tisztségviselőinek megválasztásában, saját maga is vállalhat tisztséget.

b) a tag jogosult ellenőrizni a Sportegyesület tevékenységét, jogosult erről tájékoztatást kérni és a Sportegyesület irataiba betekinteni.

c) a taga Sportegyesület ügyeivel kapcsolatban véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet és indítványozhatja a Sportegyesület felügyeleti szervénél a jogszabályba vagy Alapszabályba ütlöző Sportegyesületi határozatok felülvizsgálatát, megsemmisítését.

d) a tag az Elnökség által meghatározottfeltételek mellet részt vehet a bizottságok, szakosztályok munkájában, részt vehet a Sportegyesület által szervezett edzéseken, versenyeken, használhatja a Sportegyesület használatában lévő létesítményeket, eszközöket és felszereléseket, igényelheti a Sportegyesület szakembereinek segítségét és részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.

e) a tag köteles a Sportegyesület Alapszabályát, valamint egyéb szabályzatait, s a Sportegyesület szerveinek határozatait betartani és a Közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni.  tag köteles a versenyeken és edzéseken a sportszerű magatrtás szsabályait megtartani.

2./ A pártoló tag (támogató tag) jogai és kötelességei:

a) a Sportegyesület pártoló tagja részt vehet a Sportegyesület céljainak megvalósításában. Megjelenési és tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés munkájában. A Sportegyesületi célok elérését a legjobb tudása szerint támogtja, részesülhet a Sportegyesülete által nyújtott kedvezményekben, valamint részt vállalhat a szaskmai és vezetési munkákban, ha azt a Sportegyesület vezetése jóváhagyja.

b) a pártoló tag köteles a Sportegyesület Aélapszabályát, valamint egyéb szabályzatait, s a Sportegyesület szerveinek határozatait betartani és a Sportegyesület célkitűtzéseit erkölcsi és anyagi eszközökkel támogatni. Köteles a versenyeken és edzéseken a sportszerű magatartás szabályait megtartani.

V. Tagsági viszony keletkezése és megszűnése

1./ A tagsági viszony keletkezése

a)  Alapító tag az alakuló Közgyűlésen a megjelentek közül az, aki belépési nyilatkozatát az Alapszabály elfogadása után is fenntartja. Ezt követően tagsági viszonyt az létesít, aki az Alapszabályt magára nézve kötelezőnek elfogadja, a belépési nyilatkozatot aláírja és azt az Elnökség elfogadja.

b) Amennyiben a tagfelvételi kérrelmet az Elnökség vagy az Elnök elutasítja, a felvételét kérő jogosult a Közgyűléshez fordulni és kérni az elutasító határozat megváltoztatását. A Közgyűlés jogosult az Elnök vagy az Elnökség határozatát megváltoztatni.

c) Az új tag felvételének elutasítását bármelyik tagjogosult kifogásolni a KÖzgyűlésen, erről a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt.

2./ A tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony megszűnik:

a) elhalálozással

b) kilépéssel

c) törléssel

d) kizárással

VI. A Sportegyesület szervezete

1./ A Közgyűlés

2./ Az Elnökség

3./ Az  Elnök

4./ Az Elnökhelyettesek (alelnökök)

5./ A Sportegyesület szakosztályai

6./ A Sportegyesület felügyelő bizottsága

 

A fentebb olvasható dokumentum a „Korona” Diáksport Egyesület Alapító okiratának kivonata. Az Alapító okirat teljes tartalma megtekinthető a Sportegyesület székhelyén!