Szent Korona Általános Iskola

Dök

májusi programok
05.01
MUNKA ÜNNEPE
05.06. 14.00
Nevelőtestületi értekezlet
05.06. 12:00 - 16:00
Budapesti buszos városnézés angol nyelven
05.07-08.
Alsósoknak a Szent István Filharmonikusok koncertje a Hubay iskolában
05.08. 17:00
Alsós szülői értekezletek
05.09.
Felsős szülői értekezletek
05.13. 14:00
Nevelőtestületi értekezlet
05.14.
OSZTÁLYFÉNYKÉPEZÉS
05.15. 17:00
Leendő elsős szülői értekezlet
05.20.
PÜNKÖSD – SZÜNET
05.27. 14:00
Nevelőtestületi értekezlet
Hírlevél
Egyéb
Fenntartó

Észak-Pesti Tankerületi Központ
1165 Budapest Jókai u. 6.
T.: +36 1 795 81 81
eszakpest@kk.gov.hu
Ig.: Kovács Katalin

VEKOP pályázat
VEKOP pályázat
A Szent Korona Általános Iskola diákönkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzata

Ezen szervezeti és működési Szabályzat a Szent Korona Általános Iskola tanulói, tanulóközösségei által létrehozott diákönkormányzat szervezeti felépítését és működési rendjét szabályozza.

 I. A diákönkormányzat célja, feladata

1. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.

2. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

3. Elsődleges cél az oktatás és nevelés zavartalan biztosítása.

4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében is:

 • a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.);
 • sportélet;
 • túrák, kirándulások szervezése;
 • kulturális programok szervezése;
 • iskolarádió;
 • faliújság
 • egyéb: hagyományok őrzése

II. A diákönkormányzat tagjai

1. A diákönkormányzatot az alábbi tanulóközösségekhez tartozó tanulók alkotják: 4., 5., 6., 7. és 8. osztályok.

2. A diákönkormányzat minden tagjának joga a tisztségviselők megválasztásában részt venni mint választó és mint választható személy.

3. A diákönkormányzat minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely tisztségviselőjéhez kérdést intézni, és arra érdemleges választ kapni.

 

III. A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése

 1. A tanulóközösségek

A diákönkormányzathoz tartozó tanulóközösségek tagjai közül minimum 2 fő, maximum 3 fő képviselőt választ.

Kiemelten az alábbi területekkel foglalkoznak:

 • sport
 • kultúra
 • faliújság
 • iskolarádió
 • tanulmányi előmenetel
 • 1., 2. és 3. osztályokkal való kapcsolattartás

– A tanulóközösség választott vezetősége a tanulóközösség érdekvédelmét, életének szervezését látja el, üléseit heti illetve 2 heti rendszerességgel tartja. Munkájáról köteles folyamatosan tájékoztatni az őt megválasztó közösséget, osztályfőnököt.

– A tanulóközösség által választott küldöttek képviselik az őket választó tanulóközösségeket a diákönkormányzat iskolai vezetőségében, illetve tájékoztatják megválasztóikat az iskolai vezetőség tevékenységéről, az aktuális feladatokról.

 2. A diákönkormányzat vezetősége

– Az iskolai diákönkormányzat vezetőségét a diákönkormányzat tagjai egyénileg választják meg.

– A diákönkormányzat vezetősége 3 főből áll.

– A vezetőség tagjai közül a következő tisztségviselőket választja meg:

 • elnök
 • sportfelelős
 • kultúrfelelős

– A diákvezető feladata a vezetőség üléseinek összehívása, előkészítése, levezetése, a hozott döntések, határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése.

– A diákönkormányzat vezetősége:

 •  részt vesz a tanulók szabadidős, tanórán kívüli iskolai programjainak megszervezésében;
 • tagjain keresztül tájékoztatja a tanulóközösségeket az igazgatóság tevékenységéről, döntéseiről;
 • állandó kapcsolattartás a DÖK vezető tanárával;
 • az iskolai szervezeti és működési szabályzata alapján együttműködési megállapodást köt a nevelőtestülettel;
 • elfogadja a diákönkormányzat éves munkatervét;
 • rendelkezik a diákönkormányzat által felhasználható pénzeszközök felett;
 • csatlakozhat a diákönkormányzatok területi vagy országos szervezetéhez, szövetségéhez.

– A diákönkormányzat képviselőinek kötelessége, hogy

 • személyi döntései, a szervezeti ls működési szabályzat, valamint az éves munkaterv elfogadása előtt kikérje az őt megválasztó tanulóközösségek, tanulók véleményét;
 • évente egy alkalommal a diákönkormányzat tagjait összehívja és tájékoztassa a vezetőség által végzett munkáról.
 • A diákönkormányzat képviselőinek megbízatása egy tanévre szól.
 • A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásban, tárgyalásokon a diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli. (DÖK segítő tanár)

 3. Záró rendelkezések

1. A szervezeti és működési szabályzat módosítását a diákönkormányzat bármely tagja kezdeményezheti.

2. A szervezeti és működési szabályzatot a tagok véleményének meghallgatása után a diákönkormányzat képviselői fogadják el, majd az a nevelőtestület jóváhagyása után lép életbe.